Thursday, 04 December 2014 09:00

Sede Nasional CNRT Profile Partido Congresso Nasional De Reconstrucão De Timor-Leste (CNRT) 2010

Written by 
Rate this item
(9 votes)

Sumariu Eksklusivu

Depois Presidente Fretilin Nicolau Lobato mate iha 31 Dezembro 1978, Funda­dor Fretilin no membru Comite Central Freti­lin ne’ebe salva a’an iha rai liur “ la iha tan mehi ba ukun a’an”. Tamba husi 31 Dezem­bro 1978 to’o 1983, iha tinan 5 nia laran, Fundador Fretilin lahatene los se mak bele hatutan funu ne’e. Mari Alkatiri hanesan mos fundador Fretilin ida, ba Jurnalista Timor Post iha dia 04 Janeiro 2010 hateten katak “wainhira rona katak Nicolau Lobato mate, ami dehan agora saida mak atu akontese, ami komesa hare senariu bara-barak se mak atu troka Nicolau Lobato, Lear, Sahe se los du­rante 1978 to’o 1981 ami laiha informasaun maibe ami iha liur nafatin...”

Ne’e hatudu katak Fundador Fretilin balun, tuir lolos fila mai Timor-Leste hodi hatutan mehi “Ukun Rasik A’an”, bainhira sira rona Nicolau Lobato nia mate. Maibe realidade hatudu katak Marii Alkatiri no Rogerio Tiago Lobato ho seluk tan halo finji abandona deit organizasaun Partido Fretilin hodi ba salva a’an iha rai liur, sa tan atu mai liberta Patria Povu. Tuir Pr. Martinho Gusmão ba Jurnal Fini 2007, “Rogerio Lobato no Marii Amude Alkatiri hi’it kalsa halai tia ba rai liur....sira moris hakmatek iha rai liur,...no mos lahatene oinsa mak ema terus, tanis, moras no mate iha funu laran”

Iha situasaun ida ne’e, Fretilin hasoru dile­matiku rua. Premeiro, jerasaun foun Fretilin la iha tan atu bele hatutan vizaun Organi­zasaun Partido Fretilin ba futuru iha tempo difisil nia laran. Marii Alkatiri hatutan ba TP dian “ iha 1983 ami simu informasaun ida ne’e mak ami rona naran Xanana Gusmão. Iha ne’e mak ami foin hatene katak Nicolau Lobato la mate mesak, Sahe mos mate ona, Maulear mos mate ona, no se mak hamrik atu lori funu ne’e ba oin mak Xanana Gusmao” (TP, 04 Janeiro 2010).

Rua, maske Nicolau Lobato mate ho dig­nidade hanesan loriku Aswain, no ninia “espritu Libertasaun Povu” transfere jerasaun ba jerasaun, maibe iha situasaun difisil ne’eba, Nicolau Lobato la konsege mudansa ba ninia estratejia ideologia politika atu hatutan ba jerasaun foun hodi manan funu. Tamba idiologia Leninisme no Marxisme hanesan razaun prinsipal Uniao Democratica Timorense (UDT) hodi hala’o golpe hasoru Fretilin ho naran MRAC (Movimento Revolucio­nario Anti Communista) iha kalan bo’ot 11 Agostu 1975, ne’ebe afeta ba sobu unidade nasional sidauk konsege resolve. (MTT. Edisisaun No.09)

icolau Lobato mate tia ona, maibe sei fo hela ezemplu konaba “Planu estratejia politika saida mak jerazaun foun bele uza hodi manan funu ne’e?” Iha tempo ne’e, tempo ne’ebe dilematiku tebe-tebes. Oinsa hasoru inimigu?. Kay Rala Xanana Gusmão dehan katak “inimigu lor-loron oho povu, juventude no katuas ferik sira, balun mate tamba kilat musan, balun mate tamba hamlaha, balun mate tamba moras, balun mate tamba turtura, balun mate tamba bomba no seluk tan”. (Pam­flet Kampanha Partido CNRT 2007)

Parte seluk oinsa hasoru diferensia poli­tika ne’ebe sai fator konfrontativu bei-beik no sobu Unidade Nasional ne’e. Im­pakto husi diferensia idiologia politika husi Fretilin, UDT, Apodete no Kota no trabalista halo povu oho malu, taa malu, turtura malu. Kay Rala Xanana Gusmão dehan katak “wainhira UDT lakon tiha iha golpe liu husi ne’e ba sorin, ita nia politika iha ita nia rain hahu ho Partido Politika rua ne’ebe hakarak ukun a’an, maibe, tamba la fo tilun ba malu, la simu opiniun bamalu, hodi hasae kroat oho malu, ta’a malu”. (Pamflet Kampanha Partido CNRT 2007)

 Dilematiku situasaun hirak ne’e besik atu afeta espritu libertasaun jerazaun ne’ebe sei ejisti hela. Entaun, importante liu tenke halo mudansa ideologia politika no tetu planu estratejia funu hodi lori povu ne’e sai liberdade. Ho objektivo “liber­dade” ne’e, maske infrenta situasaun ne’ebe difisil no dilematiku iha tempo 1978 liu ba, maibe ba Timor-Post, Kay Rala Xanana Gusmão, hateten “...Nudar Membru Comite Central Ju­nior, hau uluk mos aprende, hau uluk mos rona, hare sira nia hahalok sira nia hanoin no buat ne’e hahu ho situa­saun ne’ebe difisil tebe-tebes no buat ne’ebe keta sala Fretilin sei mout. Ne mak nudar membru Comite Central da Fretilin deside diak liu muda planu es­tratejia politika” (TP, 04 Janeiro 2010). Kay Rala Xanana Gusmão hatutan katak “iha oitenta e seis (1986), hau halo desizaun politika ida: hau sai husi Fretilin ho Falintil tomak, ho funda (hamoris) CNRM (Conselho Nasional de Resistencia Maubere). Tamba iha funu nia laran presiza tebes Timor oan tomak atu partisipa tamba ida ne’e mak mosu CNRM, hodi ba baku UDT nia odamatan, baku Apodeti nia odamatan, no ema seluk, pegawai, camat, bupati, hansip, maluk TNI, husu ba sira imi ne’e se, imi Timor oan ka lae?. Sira de­han, ami Timor oan duni, ami nune’e maibe ami hakarak duni partisipa funu ne’e. Maibe iha ona noventa e sete (1997), iha Portugal ne’eba, maluk sira seluk halo kongresu ida, hodi hanaran fali CNRT, CNRT nia bandeira adopta tuir ho Fretilin nia bandeira. (Pamflet Kampanha Partido CNRT 2007)

 Inisiativa Kay Rala Xanana Gusmão, hodi muda planu estratejia politika no Libertasaun Povu funda CNRM hanesan banati ne’ebe halo ema hotu hare mo-mos visaun ba “Ukun Rasik A’an” iha situasaun difisil nia laran. Rezultadu husi mudansa es­tratejia Politika ne’e mak ho objectivo rua. Ida liberta tiha Patria no segundu maka atu ba liberta povu.

 Objectivo permeiro, Ita hetan tiha ona “ ukun a’an iha noventa e nove (1999)”. Maibe sei iha objectivo segundu, mak hanesan “Libertada Povu”. Hodi realiza mehi libertada povu, presiza tau matan ho seriu. Xanana dehan katak “Iha tinan 2000, hau lao Timor tomak hodi rona halerik, rona populasaun tomak nia susar ho nia esperansa, hau hala’o politika rekonsiliasaun iha ita nia le’et, politika rekonsiliasaun entre ita ho sira ne’ebe oho ita, iha 1999. Akumulasaun husi problema barak iha rai laran ne’ebe sidauk konsege hakotu sei afeita nafatin iha independensia nia laran, Governu anterior konsege rezolve balun maibe tamba problema balun dodok tia ona antaun nakfeira kedas 4 de Dezembro 2002, no seluk-seluk tan”. (Pamflet Kampanha Partido CNRT 2007).

 Xanana sei hatutan katak “Iha 2006, mosu krizi bo’ot ida ne’ebe halo ita oho malu fila fali, ita maka hare malu ladiak fila fali, ita maka tuda malu fila fali, ita maka sunu uma fila fali, ita maka ameasa malu. Krizi ida ne’ebe halo Unidade Nasional nakfera, estabilidade Nasional rahun. Tamba ida ne’e povo ejiji hau hodi hari’i fali Partido CNRT (Congresso Nasional De Reconstrucão De Timor-Leste), hodi hadia sistema ida ne’ebe desentraliza oituan hodi bele ukun didiak” (Pamflet Kampanha Partido CNRT 2007).

2. Historia CNRT (Congresso Nacional de Reconstruão de Timor-Leste)

Timor-Leste ne’ebe husi beiala sira mehi “Ukun A’an”, Presiden Fretilin Nicolau Lo­bato hatutan mehi ne’e to’o 1978 no Fun­dador Conselho Nasional de Resistencia de Timor-Leste (CNRT), Kay Rala Xanana Gusmão hatutan mehi “ukun a’an” ne’e husi 1978 to’o 1999 no halo mehi ne’e sai ba realidade duni (TP. 04 Janeiro 2010).

 Depois ukun a’an iha tinan 1999, povu fiar ba Partido Fretilin hodi permeiro kaer ukun Governu Republik Demokratika Timor-Leste iha 2002 liu ba. Maibe rezultadu husi akumulasaun prob­lema entre populasaun ho desizaun politika Governu maka hamosu krizi hahu husi 4 de Dezembro 2002 ne’ebe konsege povu oho malu no sunu loja Hello Mister no sunu Marii Alkatiri nia uma iha Pante Kelapa. Parte ida, Igreja hahu halo demonstrasaun durante fulan ida iha 2005 nia laran hodi kontra dezisaun Governu konaba sistema hanorin materia religiaun fakultatif ka ob­rigatoriu. Igreja hakarak obrigatoriu, maibe Governu kaer metin ba sistema fakultativa. Parte seluk, Veteranus lidera husi Sr. L7, halo demonstrasaun konaba politika Gov­erno nian ne’ebe la fo vantajen ba veteranus sira, demostrasaun halo iha Palacio do Gov­ernu nia oin. Kay Rala Xanana Gusmão ha­teten katak “Iha dia 01 Janeiro 2004, mosu mos problema iha Lospalos, forsa sira sai ba liur, tiru tun sae, ataka tan instituisaun Polisia ida” (Pamflet Kampanha Partido CNRT 2007).

 Hodi rezolve problema hirak ne’e, Kay Rala Xanana Gusmão ba Pamfleto Kam­panha 2007, hateten katak, “iha 2000, hau lao Timor tomak hodi rona halerik, rona populasaun tomak nia susar ho nia esper­ansa, hau halo politika rekonsiliasaun iha ita nia le’et”. Aliende ne’e mos atu rezolve problemas ne’ebe tinan ba tinan aumenta bebeik, Kay Rala Xanana Gusmão, ba Pamfleto ne’e hateten katak “Sekretario Es­tado Defesa, ami halo Komisaun ida, ami lao desde Lospalos to’o Metinaro, desde Baucau to’o Hera, ami buka hatene saida maka sala karik iha instituisaun nia laran. Iha Agosto 2004, komisaun halo rekomen­dasaun lubuk ida ba Governu konaba Dis­iplina, konaba Regulamento, Kona ba Pro­mosaun. Tamba la iha regulamentu kona ba servisu militar, tamba la iha lei kona ba buat oi-oin, ami hare falta buat sira ne’e hotu. Ami hatudu sistema ne’ebe bele ajuda ma­luk sira ne’ebe falta no ida ne’ebe labele falta. Tan buat sira ne’e hotu maka mosu krizi 2006, kazu petisionariu sira nian”.

Problema ne’ebe komplikadu konsege sobu Unidade Nasional ne’e, Politikus sira uza hodi haforsa sira nia agitasaun politika iha povu nia leet. Isu petisionariu sai hanesan kauza Konfrontasaun entre autonivel kua­drus politikus no hamosu isu loro monu no Loro Sa’e hodi halo violensia ba sunu malu, tuda malu, oho malu, ataka malu, no lalin ema nian sasan uma laran iha parte ida, no parte seluk afeita mos ba arte-mar­siais sira hodi ataka malu sunu malu, no oho malu iha fatin hotu-hotu iha Dili laran tomak. Refugiadus sai maka’as liu tan iha rain rasik iha 2006. Iha fatin hotu-hotu ema halerik konaba hahan, ema halerik konaba hela fatin, ema halerik konaba sira nia riku soin ne’ebe durante ne’e sira sosa ho kosar ben, labarik sira abandona sira nia iskola no Unidade Nasional nakfera.

 Baseia ba situasaun real ne’e hotu popula­saun komesa halo ejijensia ba Kay Rala Xa­nana Gusmão liu husi petisaun ho objektivo atu hari’i fali Undade Nasional no Justica Sosial ne’ebe uluk iha renzistensia nia laran sai hanesan komitmentu ida ba povu. Tam­ba uluk iha resiztensia nia laran iha visaun katak “depois de liberta a patria” tenke tuir mos programa “liberta Povu”. Maibe realidade hatudu momos katak depois de “libertada a patria” povu terus liu tan, no

halerik bebeik tamba la iha justisa sosial no la iha Unidade iha premeiro governu konstitusional.

Ho razaun ne’e hotu, hahu husi tinan 2006, iha krizi nia laran, povu komesa fo i’is ba malu no bolu malu hodi oinsa bele hakotu krizi. Maibe iha tinan 2007 mak foin konsege halibur hamutuk hodi koalia konaba asuntu rezolve krizi rai laran ne’e. Hahu husi Janeiro 2007, rep­resentante povu esforsu maka’as hodi halo Reuniaun ida. No sira fo responsab­ilidade ba Sr. Jose da Silva “Fo’laran”, Duarte Nunes, Eduardo de Deus Barreto, Virgilio Marcal, no Germano da Silva no seluk tan hodi organiza reuniaun ne’e. Ho esforsu no servisu maka’as iha tempo badak nia laran, tim organizador konsege halo Permeiro reuniaun iha dia 15 Janei­ro 2007 iha Dare-Fatin Amutan no se­gundu reuniaun iha fatin hanesan maibe halo iha dia 29 Janeiro 2007. Objektivo ba reuniaun ne’e mak “ buka dalan oinsa hamutuk ho povu tomak bele rezolve no hakotu krizi ne’e hodi hari’i fali Unidade Nasional”. Iha Reuniaun ne’e sira halo desizaun ida katak tenke halo Rekonstru­saun Nasional fila fali ba buat a’at ne’ebe durante ukun a’an ne’e halo unidade na­sional sai nakfeira.

B. Visaun, Prinsipiu no Objektivo Partido, Natureza, Denominasaun, Símbolu, Bandeira

a. Visaun Partido CNRT

Lema Partidu nian maka: Liberta ona Pá­tria, Mai ita liberta Povu!

b. Prinsípiu

 1. Partidu advoka direitu ba tendénsia oi-oin, iha organizasaun laran, hanesan dalan ida atu haburas liután ideias barak, hodi hametin Partidu.
 2. Partidu defende katak, iha estrutura hotu, tenke iha métodu demokrátiku konaba halo debate franku, abertu no deliberasaun hirak ne’ebé maioria maka foti.
 3. Partidu regula nia an ho valór universál hi­rak ne’ebé hakerek iha Konstituisaun Repúb­lika nia laran nomos iha Konvensaun interna­sionál barak.
 4. Partidu kompromete nia an mós atu hari’i metin aliserse ba Unidade Nasionál, liu hosi kultura toleránsia polítika, hosi diálogu no rekonsiliasaun entre Timor-oan sira iha rai laran no iha estranjeiru.
 5. Partidu advoka no valoriza partisipasaun ativa sidadaun tomak, iha solusaun ba prob­lema nasionál, iha dezenvolvimentu Paíz nian no mós atu hadi’a nafatin kondisaun moris populasaun tomak nian.

c. Objektivo

Partidu nia ojetivu maka hanesan hirak tuir mai ne’e:

 1. Defende interese nasionál tomak, liu in­terese Partidu nian.
 2. Reforsa ho konsolida Unidade Nasionál, atu garante Paz iha Paíz laran.
 3. Promove populasaun hotu nia bem-estár, hodi dezenvolve espíritu umanista hanesan solidariedade ho kooperasaun;
 4. Garante liberdade individuál, bazeia ba valór étiku, morál no hari’i iha Estadu Di­reitu Demokrátiku laran, liu hosi edukasaun sívika, polítika ba seidadaun sira hotu.
 5. Garante partisipasaun konsiente no ativa populasaun tomak nian iha dezen­volvimentu Paíz no iha asuntu oi-oin Estadu nian.
 6. Debate problema barak konaba vida nasionál, hodi envolve mós sosiedade atu ba hetan solusaun no halo opsaun konaba solusaun oi-oin;
 7. Promove no defende prinsípiu no valor universál tomak, konaba direitu polítiku, sosiál, ekonómiku no kulturál sidadaun sira hotu nian, nudar ema;
 8. Promove igualdade jéneru nian no in­sentiva partisipasaun feto sira iha pros­esu hola desizaun oi-oin nian;
 9. Hamohu tiha analfabetizmu (lahatene hakerek ho lee) no define polítika edu­kasaun nian atu prepara jerasaun foun bele iha folin (util) ba Nasaun;

10.  Haré tuir hodi tetu lia konaba kes­taun barak hanesan polítika rejionál no internasionál, atu tulun prosesu dezen­volvimentu polítiku no sósiu-ekonómi­ku Paíz nian.

d. Natureza

 1. CNRT, Partidu polítiku ne’ebé kom­promete nia an hodi defende metin So­berania Estadu Timor-leste nian, hodi halo konsolidasaun ba rejime direitu demokrátiku tuir Konstituisaun Repúb­lika, i sei defende nafatin justisa ne’ebé imparsiál no independente, nune’e si­ dadaun sira hotu, laiha deskriminasaun, sei sujeita ba lei.
 2. CNRT, Partidu ida ke totalmente independente hosi Estadu, Governu, hosi partidu sira no asosiasaun ka organizasaun seluk tán ho natureza polítika, hosi naran konfisaun relijiosa ida ka korrente filozófika ruma.
 3. Partidu CNRT sei halo relasaun ho partidu no orgnaizasaun hotu-hotu ne’ebé defende ho promove paz no direitu umanu, kontribui mós ba dignifikasaun umana no ba justisa sosiál iha Paíz ne’e laran, i buat hirak ne’e hotu, bazeia ba ideia hirak ne’ebé kona-ba solidar­iedade entre povu no nasaun tomak sira hotu.

e. Denominasaun

Partidu ne’e hanaran “Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor, habadak: “CNRT”. Partidu nia sede maka iha Dili, kapitál Paíz nian.

f. Símbolu

Símbolu maka mapa Paíz, ho uma tradisionál ida iha kapitál, ne’ebé hatudu identidade nasionál no espíritu katak “Pátria ida no Povu ida!

g. Bandeira

 1. Bandeira Partidu nia formatu maka retangulár, nia largura ho komprimentu maka dois por três.
 2. Iha bandeira laran iha faixa naruk tolu ne’ebé paralela no hane­san. Faixa iha leten liu ho kór azúl....simboliza valor morál, étiku no umanu hirak ne’ebé tenke orienta sosiedade timorense. Faixa iha klaran tau kór mutin, simboliza prinsípiu demokrátiku hirak ne’ebé hanesan tolerânsia polítika, rekonsiliasaun no unidade nasionál nu’udar fundamentu ba paz rohan laek iha Paíz ne’e laran. Faixa ida iha okos liu ho kór verde ...sim­boliza esperansa atu hetan moris di’ak liu, produtividade sidadaun nian, iha meiu-ambiente ida ke tenke proteje halo didi’ak.
 3. Iha faixa klaran, ne’ebé kór mutin, sei hakerek sigla CNRT, ho letra bo’ot no kór kinur osa mean.

 

D. Kriteriu Ba Strutura Kuadros Politika Partido CNRT

Perfil kandidatu sira ba kargu polítiku hotu-hotu iha Gov­ernu no órgaun sentrál tomak Estadu nian, tenke obedese rekizitu hirak ne’e:

 • Iha Kapasidade intelektuál, téknika no profisionál.
 • Iha idoneidade polítika (mezmuke nia la’os ema Partidu nian)
 • Hatudu ona nia kompeténsia polítika.
 • Simu atu kumpre programa Partidu nian hotu (mezmuke nia la’os ema Partidu nian)
 • Laiha antesedénsia kriminál ka halo violasaun oi-oin ba di­reitu umanu sira.
 • La envolve iha korupsaun, kolujaun ho nepotizmu.
 • Hatudu espíritu entrega an tomak ba servisu.
 • Iha kapasidade halo organizasaun no inisiativa.
 • Defende interee tomak povu nian.

E. MANUAL POLÍTIKU ‘CNRT’ NIAN

I – Pasadu hotu iha urna sira (kaixa ba votasaun), la tauk ba intimidasaun no violensia nebe’e iha, hodi ba vota, tamba nia hakarak het­an nia independensia nasional. Ninia de­terminasaun, iha Rezistênsia difísil nia laran, no nia aten berani, nebe’e nia hatudu iha momentu nebe’e difisil liu, wainhira hala’o Referendum, hetan kbiit maka’as husi lideransa Konsellu Nasional ba Rez­istensia Timor nian (Conselho Nacional da Resistência Timorense), CNRM/CNRT. Ne’e, isdiskutivel duni, tamba iha bandeira CNTR nia okos deit, no tamba deit altu empeñu no dedikasaun husi kuadrus Rezis­tensia Klandestina tomak maka povu bele organiza-an no entrega-an tomak ba mate, hodi deside iha aktu politiku boot ida, nebe’e hakotu sira nia terus, atu nune’e, nia mehi ba

“Ukun Rasik-An” bele sai duni realidade!

2.Motivasaun ba independensia sa ida maka fo korajen no determinasaun ba Povu, liu tiha derrotas militares estratejik­as, ho baze apoiu sira nia destruisaun i tuir mai, lakon tan populasaun tomak, forsas no kuadrus, iha fins de 1977 no iha 1978 nia laran? Prezidente Nicolau Lobato mate iha kombate, iha 31 Dezembru 1978! Komi­té Sentral Fretilin besik mohu, nune’e, nia membru barak mate, balu rende! Komando Superior Falintil mos rahun, nudar konsekuênsia, ninia kuadrus barak mos mate no balu ba rende! Lakon tiha ona funu! Membru Komité Sentral Fretilin barak, iha liur, la fiar ona katak funu sei kontinua no la fiar tan ba vitoria!

3.Nune’e, iha tinan 21 nia laran, husi Ja­neiru 1979 to’o Agostu 1999, sa maka povu nia motivasaun ba independensia, hodi rez­iste ba tentasoens konaba dezenvolvimentu sosial, fiziku no ekonomiku nebe’e Indonezia hala’o hela iha Timor Laran tomak?

Resposta simples!

Povu Timor-Leste hakarak moris hakmatek, livre konaba persegisoens políti­kas, livre ba insegurança konaba nia vida, livre ba ameasa kona-ba violasoens ba dire­itus umanus! Povu Timor-Leste hakarak mo­ris iha paz nia laran, livre husi kilat sira nia tarutu, livre husi kombate no funu, la’os deit entre timorenses maibe, ho mos, kualker povu seluk.

Povu Timor-Leste hatene katak estrada sira ho kilometru bar-barak, ho al­katraun tan nebe’e Indonezia halo hela ( nebe’e, ohin loron, hadi’a deit, mos ita la konsege) la liu nia dignidade nudar umanu, nudar komunidade no nudar povu. Dignidade ne’e hetan, wainhira iha respeitu ba ema se­luk, ba sira nia riku-soin no ba sira nia vida!

Povu Timor-Leste hatene katak eskola rihun ba rihun nebe’e Indonezia harii hela (maibe rahun tiha hotu iha 1999 no nebe’e to’o ohin loron, ita seidauk hadi’a hotu) la vale liu fali sira nia oan sira nia vida ho sira nia fu­turu nebe’e tenki eduka didiak tuir prinsipius moral no etika kona-ba konvivensia sosial, hodi asegura futuru ida kona-ba toleransia no respeitu entre timor oan hotu-hotu..

 

4.Liu tiha trajiku Setembru 1999, Povu nia oan sira hotu, nebe’e iha kapasidade hodi absorve no kuida konaba anseiu hirak ne’e, oferese-an hodi hala’o misaun importante rua ne’e:

a. hari’i Komisaun ida hodi buka Lia loos, hodi rejista aktu hotu-hotu kona-ba krime no violasaun ba direitus umanus, nebe’e timor oan halo ba timor oan maluk no ema nebe’e la’os timor oan halo ba timor oan sira. Misaun nia fi­nalidade ba dala ikus, maka, sai hane­san uluk, ohin no ba aban bainrua nian, fo hanoin ba Timor-Leste nia oan to­mak katak violensia politika, biar ho kumu liman deit, ka ho tuda malu, ka ho “rama Ambon”, ka ho kilat, labele akontese tan iha ita nia doben Pais ida ne’e, tamba sei fo terus deit ba ita nia Povu

b. Tuir Konstituisaun Repúblika, nebe’e preskreve, iha nia artigu 6o., nudar Estadu nia objektivo fundamen­tal, maka:

‘Garante no promove di­reitus no liberdades fundamentais sidadaun sira nian’, signifika katak tenki respeita ema nia direitu ba vida (nebe’e, ohin loron ema viola arbi­tràriamente), direitu ba uma diak ida (no populasaun barak liu maka hela iha uma nebe’e laiha liu kondisaun), dire­itu ba informasaun (no ohin loron povu moris iha klima ida nebe’e nakonu ho bosok no boatus).

‘Defende no garante de­mokrasia polítika’, signifika katak bele iha partidu barak la signifika katak iha tiha ona demokrasia politika, tamba “demokrasia politika” ezije ba partidu no lider sira hotu hodi eduka popula­saun kona-ba toleransia no ne’e bele akontese deit karik no bainhira lider sira la uza beibeik lian fuan hodi amea­sa, lia fuan hodi foti-an no lia fuan hodi  soran malu..

‘Defende no garante partisi­pasaun popular rezolusaun ba problemas nasionais’, signifika, mínimu, katak tenki rona populasaun , tenki hatene sa ida maka sira hanoin, sa ida maka sira hakarak, sa ida maka sira hein husi lider sira, hodi nune’e bele evita halo desiza­un (ne’e. dala barak, tuir ema ida-idak nia hakarak no kahur malu ho politika) nebe’e halo deit populasaun nia laran moras fali.

‘Promove edifikasaun ba sosie­dade ida ho baze iha justisa sosial’, sig­nifika mos katak kombate tenaz hasoru prátikas korupsaun nian, kolujaun no nepotismu nian nebe’e danifika sosie­dade nia moral no korrompe mentalidade hotu ba kultura ida konaba subservien­sia, subornu no konaba benefisius ime­diatus.

II – Prezente

Aprova tiha Konstituisaun Repúblika, hala’o fali selebrasaun oi-oin konaba rekoñesimentu juridiku husi Komunidade Internasional, ba Estadu so­beranu Timor-Leste. Prezensa husi Al­tus Dignatárius, iha serimónia 19 Maiu 2002, fo naroman ida espesial ba aktu politiku ida ne’eba.

Iha 20 Maiu 2002, harii tiha ona Estadu timorense. Maibe, neneik-neneik, euforia polítika kona-ba selebrasoens fo fatin ba frustrasaun no deskontentamen­tu. Krize tuir krize, hahu kedas husi 4 Dezembru 2002, povu, durante tinan hat nia laran, moris hela iha klima polítkku, sosial no ekonómiku ida nebe’e, nia kon­fiansa fo fatin fali ba vasilasaun espíritu no valor sira fo fatin ba servilismu no ba subornu (kose malu) konaba men­talidades.

Krize ikus liu, iha Abril no Maiu nia laran, tamba faktor sira ne’e :

 • polítiku no institusional, tamba laiha bom sensu moral iha solusaun prob­lemas, tamba ne’e desizaun hirak nebe’e hola, depende liu fali ba emo­saun ema ida-idak nian no ba politika;
 • sistema poder polítiku anti-demokrá­tiku, sentralista, kontrolador no intoler­ante;
 • desrespeitu no arogansia husi respon­sáveis instituisoens ki’ik sira, tamba Orgaun soberania sira hanoin katak instituisaun hirak ne’e pertense ba sira, la’os ba Estadu;
 • laiha respeitu ba populasaun sira nia moris diak no moris hakmatek; laiha respeitu ba ema seluk nia vida.

No, iha pais tomak, krize nia rezultadu maka :

 • mosu dezarmonia sosial no intolerân­sia polítika, ingredientes konaba insta­bilidade no inseguransa ba populasaun tomak;
 • tesidu sosial timorense nakles, ho konsekuências graves tebes ba Unidade
 • Nasional, nebe’e depende loos deit ba linguajen politika nebe’e nakonu ho ameasas, intoleransia no divizionismu;
 • tensaun sosial, nudar resposta ba in­justu benefísiu barak tamba korupsaun no prátika nepotismu polítiku, iha ad­ministrasaun públika ida nebe’e in­efisiente no politizada.

III – Futuru

Ba buat hotu nebe’e hateten tiha ona, maka TEMPU TO’O ONA, ATU HALO MU­DANSA!

Atu salva Povu husi paralizasaun politika, sosial no ekonómika ida ne’e, tenki hala’o duni transformasaun radikal ida hane­san tuir mai ne’e:

• husi kultura nepotismu polítiku ba kultura justisa ida

• husi kultura subserviênsia polítika ba kul­tura transparênsia

• husi kultura intereseira no individualista ba kultura solidariedade sosial ida

• husi kultura poder ba kultura serve ema

• husi kultura arogânsia ba kultura tolerânsia

•husi kultura korupsaun ba kultura respon­sabilizasaun

Povu Timor-Leste la luta ba inde­pendensia hodi hetan deit bandeira ho hinu ida, ho governante sira nebe’e atu impoen fali sira nia interese individual no grupu nian, liu fali interese Paiz tomak nian.

Durante tinan haat (4) nia laran, povu konsiente ona katak ninia dignidade la­bele hetan deit ho Libertasaun Pátria. Povu nia dignidade bele hetan deit ho respeitu nebe’e ninia oan sira nebe’e validu liu, bele no tenki garante No ne’e, sei akontese deit, bainhira lei hotu-hotu hodi serve povu nia interese, bainhira politika hotu-hotu halo ba povu, wainhira desizaun tomak ba interese povu eroiku ida ne’e, maibe umulde no terus na’in.

Durante tinan haat (4) nia laran, povu rona no tenta kompreende sa maka Esta­du direitu democrátiku, maibe nia hare hetan katak

buat nebe’e iha, maka politika intolerânsia ho exkluzaun, no kultura nebe’e sei moris nafatin, maka kultura konaba subserviênsia (halo an hanesan atan), konaba bajulasaun (gosta kose), konaba subornu (simu ka fo sasan tan interese ruma), konaba korup­saun (na’ok ka halo hat oi-oin) no kona-ba klientelismu(hili malu deit)! Situasaun hanesan ne’e maka ita labele simu duni!

Tan ne’e, sidadaun lubun ida iha Paiz ne’e, halo kompromisu hodi respon­de ba povu nia hakarak, povu nebe’e la merese atu terus nafatin hanesan ne’e!

Ba ne’e, sidadaun timor oan sira ne’e hotu, propoen atu garante ba Povu no, liu-liu, ba jerasaun futura sira, esper­ansa ida nebe’e lolos nian atu hetan futuru ida ne’ebe’ rizoñu no feliz!

Nune’e, hari’i iha loron .... fu­lan .............. tinan 2006, iha Díli, Partidu ‘CNRT’ (Congresso Nacional para a Re­construção de Timor’.

 

Tamba sa maka ‘Congresso’?

Tamba la hanesan ho sira seluk., Partidu ida ne’e harii liu husi Kongresu, nudar resposta ba exijênsia oi-oin husi ema sidadaun umilde na’in........... nebe’e hatene momo’os sira nia responsabili­dade ba povu.

Tansa maka ‘Nasional’?

Tamba sidadaun rihun ba rihun sira ne’e, mai husi nasaun laran tomak.

Tan sa maka ‘Rekonstrução’?

Tamba tenki hari’i foun hotu. Hadi’a fali tesidu sosial, hadi’a fali Uni­dade Nasional, hametin fali estabilidade no seguransa, hari’i fali mentalidade hotu, hadi’a fali polítika hotu konaba adminis­trasaun no governasaun, hametin fiar no konfiansa ba povu tomak no, mos, hadi’a fali imajem país nian, atu komunidade internasional sira bele hare’e no fiar.

‘LIBERTA TIHA ONA PÁ­TRIA, LIBERTA FALI POVU!’ – IDA NE’E MAKA LEMA Partidu nian!

F. Programa Partido ‘CNRT’

1. Preâmbulu

Timor-Leste nasaun ki’ik ida, ho luan 19.000k kms2 no ho populasaun ema 920.000. Atu dezenvolve Paiz ida ne’e hodi hadi’a diak liutan populasaun sira nia moris, iha nesesidade hodi hatene uluk konaba potensialidade hotu, iha area no rejiaun ida-idak, iha nesesidade hodi aproveita rekursu umanu hotu nebe’e iha, iha nesesidade hodi promove ema nia vontade hodi servisu no iha nesesidade hodi fo kompensasaun devida konaba es­forsu ba partisipasaun integral no kolek­tiva iha prosesu ida ne’e ba konsolidasaun no ba independensia nasional.

Ba ne’e, CNRT fiar katak dezenvolvim­entu paíz nian tenki liu husi partisipasaun konsiente no aktiva populasaun tomak nian. Partisipasaun aktiva ida ne’e, konaba rezolusaun problema nasional tomak, sai nudar Estadu nia objektivo fundamental ida, nebe’e konsagradu ona iha Konstituisaun Republika.

Afirmasaun ida ne’e tama iha prinsípiu hodi fiar iha kapasidade kriadora no inesgotável povu nian. Se maka temi povu, temi, ninia komponente sosial tomak.

CNRT denunsia (lasimu) Estadu nia burokratizasaun, sentralista, todan no inefisiente, nebe’e estraga ema nia mentalidade hotu.

Iha nesesidade hodi muda hotu kedas no lalais situasaun ida ne’e, nebe’e halo povu hanoin nafatin, prátika hirak nebe’e hala’o iha tinan 24 nia laran, iha administrasaun Indonézia. Indonézia rasik hala’o ona mudansa bo’ot barak no Golkar rasik, nebe’e polítiku na’in timor oan sira temi beibeik, prontu atu hala’o mos transformasaun radikal hi­rak ne’e iha Indonezia nia laran.

Buat nebe’e povu lasimu maka haree fali katak iha tinan 7 ukun rasik-an nia laran ne’e, ninia governante sira, hala’o fali pratikas nebe’e Glokar tuan hala’o molok hahu reforma iha Indonésia! Im­portante halo duni Reforma, AGORA DUNI, hodi evita atu sistema governu hanesan ne’e labele sai metin no hodi enrikese elite politika sira, enkuantu ema kiak sira nebe’e simu hahan restu sai kiak ba beibeik.

2. Programa ba Tempo Badak(ba tinan 1)

Reforma polítika

CNRT la advoka sistema polí­tiku hirak nebe’e hanesan fali gurita ida, ho liman naruk (tentakulu) hodi kontrola populasaun to’o iha aldeia hotu. Sistema polítiku hirak nune’e kontra fali prinsipiu konaba partisipasaun konsiente popu­lasaun sira nian tamba sentralizadu fali iha ema ida mesak ka ema grupu oan ida nebe’e iha ukun na’in sira nia lima laran.

CNRT defende prinsípiu konaba desentralizasaun poder no fo nudar prio­ridade ba divizaun administrativa paíz nian, atu prosessu konaba tomada de­sizaun bele entrega ba autarkia no gov­ernu lokal sira.

CNRT defende eleisoens direk­tas ba parlamentu rejional hotu-hotu, ho konsekuênsias katak nomeasaun ba ad­ministrador sira mos, tenki liu husi el­eisaun, katak tenki hetan konfiansa husi povu konaba nia kapasidade téknika no profisional no mos nia integridade.

CNRT la simu hodi halo fali partidarizasaun ba administrasaun púb­lika no, liu-liu, konaba nomeasaun poli­tika, tamba la’os deit inefisiente maibe, fo fali todan ba kofre Estadu nian.

CNRT deklara katak sei luta nafatin hasoru korupsaun, kolujaun no nepotismu. Ba ne’e CNRT garante katak tenke fo liu independênsia no kapasi­dade aktuasaun ba Inspeksaun-Jeral Es­tadu nian hodi hala’o nia kna’ar, labele iha interferênsia polítika no bele iha deit koordenasaun ho Prokuradoria-Jeral Repúblika.

CNRT mos hakarak hari’i ona Tribunal Administrativu, Fiskal Kontas nian ida, hodi nune’e impoen disiplina ba Governo, tamba seidauk iha, konaba kaer oasn Estadu nian, no mos ba Par­lamentu, hodi hala’o prátika respon­sabilizasaun, nebe’e laiha, konaba fis­kalizasaun ba Exekutivu sira nia knaar.

CNRT defende, metin nafa­tin, katak laiha sidadaun paiz nian ida ne’ebe tu’ur iha lei nia leten, hodi kom­bate nune’e nepotismu polítiku nebe’e hodi defende fali sidadaun balun kona­ba aplikasaun lei.

CNRT defende hodi fo liu tan apoiu ba sistema judisial país nian, hodi hari’i infra-estruturas no fo tan fasilidade servisu ba ema sira nebe’e hala’o kna’ar konaba justisa.

CNRT defende atu halo re­vizaun ba estatutu prizaun tomak, iha país nia laran, hodi kria kondisaun ho­tu-hotu ba rekuperasaun ba ema dadur sira, (ba mane, ba feto no ba labarik sira), hodi nune’e sira bele sai fali util ba sosiedade, depois de kleur tiha, sira lakon sira nia liberdade.

3. Programa ba Médiu Prazu Nian (ba tinan 2 to’o tinan 15 )

1. Reforma ekonómika no sosial

CNRT defende atu halo de­bate profundu no alargadu ida kona-ba Planu Estratéjiku ba Dezenvolvim­entu. Vizaun ba 2020 kontinua rele­vante duni no inspiradora tebes, tamba hatudu liñas jerais nebe’e define povu tomak nia vontade.

Ho deit Planu Estratéjiku ba Dezen­volvimentu, maka povu sei bele ha­tene no akompaña fazes no etapas kona-ba prosesu Rekonstrusaun Nasi­onal, tamba povu ne’e rasik maka sei sai nudar partisipante aktivu ka aktor fundamental. Se la nune’e, ita sei kon­tinua haree nafatin politika ida katak “ke’e ku’ak, taka ku’ak” ba emprezariu at sira nia diak, membrus husi Partidu governante.

a. Agrikultura, Pekuária no Peska

CNRT defende katak Planu Dezenvolvimentu nebe’e oferese op­saun hodi hala’o industrializasaun iha pais nia laran sei la objektivo no la re­aliza. Tamba ne’e maka, agrikultura, peska no pekuária hanesan prioridade ida ba dezenvolvimentu nasional.(tenki fo uluk prioridade ba agrikultura sub­sistensia.)

Triste tamba Timor-Leste sei moris nafatin iha estádiu artezanal konaba agrikultura subsistênsia no peska, tamba ne’e maka tenki hakotu tiha situasaun ida ne’e. Tenki sai husi agrikultura subsistênsia ba fali agrikul­tura merkadu no tenki sai husi estádiu halo produsaun namkari no uitoan deit ba espesifikasaun rejional (rejiaun ida-idak iha nia produtu rasik) konaba produtus. Tenki sai husi siklu konstante (la muda) kona-ba tempu bai-loron no rai manas ba fali ida nebe’e iha estrutura oi-oin konaba rezerva bee no halo bee dalan ba irrigasaun

CNRT defende katak, ho diviza­un administrativa paíz nian, ita bele halo ona planu ba diversifikasaun no intensifi­kasaun konaba produsaun agríkola, hodi nune’e bele loke merkadu internu ida, ne’ebe garante lori produtus alimentares ba to’o iha ne’eba no mos ho objektivu ba auto-sufisiênsia alimentar (atu hetan rasik ai-han tuir presiza).

Ba ne’e, CNRT hare’e nudar faktor fundamental, hari’i fatin hodi simu no rezerva bee (dikes de retensaun) no halo bee dalan ba irigasaun atu nune’e agrikultor sira bele iha garantia iha sira nia produsaun. Produsaun diak no ho kualidade, liu-liu, organika, bele loke “fatin merkadu” iha rai liur.

CNRT defende katak tenki apoia no insentiva pekuária atu nune’e bele iha ona baze ba dezenvolvimentu ba indu­stria ki’ik no media konaba na’an, susu-ben, manteiga ho keiju, ba konsumu iha rai laran ka ba merkadu, iha liur.

Nune’e mos, tenki fo apoiu ba pes­ka, atu iha ita nia paiz laran, populasaun sira bele hetan ikan fasil liu ba sira nia konsumu. Dezenvolvimentu ba industria ki’ik no me­dia konaba ikan no produtu sira seluk husi tasi-laran, sei sai nudar, la’os deit, fonte de empregu, maibe, nudar, mos, fonte diviza ba pais tomak.

b. Investimentu Seitor privadu

Hotu-hotu hatene no hatetene katak seitor privadu nudar parseiru importante ida ba dezenvolvimentu, tamba kria empregu no produz reseitas.

Tinan haat liu tiha ona maka ita hein hela investidores estranjeirus sira, hanesan tabua de salvasaun (ai kabelak hodi salva ) ba joven sira, no, liu-liu, ba paiz. Sira la mai tamba buat barak maka tenki korije lai.

CNRT defende katak tenke loke Ajênsia Espesializada ida konaba Inves­timentus, dook husi poder polítiku, tamba Ajênsia ida ho karákter privadu garante diak liu kualker ema ida konaba transpar­ênsia nebe’e nesesária duni no fundamen­tal ba tipu aktividade hanesan ne’e. CNRT kompromete-an hodi korije sistema ‘net­work’ hotu nebe’e estabelese tiha ona, nebe’e hakiak deit pesima imajen ba pais, hodi benefia fali elite polítika balu.

Tenki garante katak investidor sira tama mai no investe, ba pais nia interese hodi benefisia povu no la’os hodi benefisia fali grupu oan balu.

CNRT defende katak Lei kona-ba Investimentus tenki sai diak liu, hodi nune’e bele atrai duni investidor sira. In­vestidor sira nia preokupasaun boot liu maka seguransa juridika nebe’e pais tenke oferese. Nune’e mos, CNRT defende katak sistema konaba impostus no saláriu mín­imu tenki iha mos, revizaun ida nebe’e ad­ekuada .

CNRT haka’as an liu tan konaba Planu dezenvolvimentu integradu (hamu­tuk no metin) ida hodi hari’i infra-estru­turas, hodi bele hatan, iha médio prazu, ba ezijensia oi-oin konaba investimentu estranjeiru.

CNRT konsidera katak impor­tante duni hodi dezenvolve sektor privadu nasional, hodi halo nia, iha kapasidade hodi partisipa iha dezenvolvimentu Paíz nian. Ba ne’e, CNRT iha prinsípiu ida hodi apoia diak liu tan seitor privadu nasional, la halo diskriminasaun maibe, tuir kritériu onestidade no kapasidade tékniku-profi­sional, hodi kombate nune’e klientelismu polítiku(halo diak no hili deit privadu ma­luk) nebe’e halo susar deit prosesu konaba rekonstrusaun paíz.

CNRT kompromete-an atu fo apoiu nesesáriu ba kriasaun konaba em­preza ki’ik no media sira, la’os deit atu fo valor ba produtu nasional sira, nune’e mos, atu insentiva aktividade produtiva oi-oin, hodi kria fali servisu ba populasaun sira.

CNRT kompromete-an hodi la tauk funu hasoru, prátikas konaba korup­saun, kolujaun no nepotismu iha Estadu nia instituisaun tomak nia laran.

c. Reflorestasaun no Meiu Ambiente

CNRT defende polítika ida kona-ba arborizasaun país nian, liu husi mobili­zasaun ba populasaun tomak.

CNRT preokupa loos, tamba ema taa ai la pára hodi te’in nian, tamba ne’e, nia tenki defende politika alternativa ida, se lae, ita labele tahan netik, wainhira ita nia meiu-ambiente sai aat ba beibeik. Edu­kasaun konaba meiu-ambiente ba labarik sira no ba joven sira nebe’e sei iskola, buat ida nebe’e fundamental hodi sujere ba sira konaba domin ba sira nia rai no ba natureza. CNRT fo-an hodi mobiliza juventude sira hodi kuida sira nia meiu ambiente.

CNRT, iha nia planu dezen­volvimentu nasional, sei promove es­tudu oi-oin konaba prezervasaun bolsas florestais, estudu oi-oin hodi insentiva ema ba kultura sistemátika no ordenada hodi kuda ai diak no iha valor komersial no estudu oi-oin konaba introdusaun ba aikabelak foun, hodi nune’e bele kria ka to’o auto-sufisiênsia ida, hodi hamenus importasaun aikabelak husi liur.

CNRT propoen atu halo polítika ida klara hodi proteje diak liu tan, buat hotu-hotu nebe’e iha tasi laran, liu-liu, koral sira (tasi ruin) atu sira labele es­traga, nune’e, iha loron ikus mai, bele sai hanesan sentru ba “diving” (luku) inter­nasional, nebe’e bele dada turista barak mai ita nia rai.

d. Edukasaun no Juventude

CNRT hatene katak juventude sira reprezenta dezafiu estratéjiku, liu-liu tamba matade populasaun Timor-Leste nian maka husi joven sira nebe’e sei iha idade iskola nian.

CNRT la simu estatístika hirak nebe’e aprezenta dezenvolvimentu en­sinu, tuir deit kuantidade katak iskola no alunus bar-barak, maibe la hare’e ba aksaun efikaz no persistente konaba for­masaun, kualidade no kuantidade, pro­fessor sira nian. CNRT aposta ensinu ida ho kualidade liu husi planu aksaun ida nebe’e garante, nudar baziku, edukasaun primaria ida gratuita, ba labarik hotu-ho­tu iha Timor-Leste..

Investimentu no kuríkulu, investimentu iha formasaun kualitativa ho kuantitativa ba profesor sira, investimentu ba edu­kasaun bázika, ne’e hotu, hanesan inves­timentu ba futuru país nian. CNRT la konkorda ho polítika atu ‘pasa klase deit’ hanesan dalan ida hodi hatama/simu alu­nu foun sira, hodi habokur deit estatiska. CNRT aposta ba kualifikasaun alunu sira nian

CNRT defende fórmula ba For­masaun Profisional Orientada, hodi korije tiha tendensia inan ho aman sira nebe’e, ho sakrifisiu oi-oin, hakarak hatama oan sira iha Universidade privada nebe’e lai­ha padraun ensinu ho kualidade.

CNRT kompromete-an hodi ori­enta labarik sira , hahu husi primária to’o sekundária, atu bele iha opsaun diak liu kona-ba kualifikasaun profisional. CNRT kompromete-an mos hodi korije ensinu tersiáriu privadu nebe’e la prepara joven sira, maibe, haksolok deit sira ho falsa es­peransa konaba sira nia futuru.

Hodi deit formasaun profisional ida, orientada ba nesessidades konaba paiz nia dezenvolvimentu , maka bele rezolve problema konaba dezempregu ba joven sira.

CNRT trata ho kuidadu, la’os deit dezenvolvimentu intelkctual, maibe, dezenvolvimentu fiziku mos, ba joven sira hotu iha Timor-Leste nia laran. CNRT defende konstrusaun ba infra-estruturas konaba desportu, iha iskola hotu-hotu, atu nune’e labarik sira bele sai boot, ho klamar no isin diak.

CNRT defende lejislasaun ida nebe’e séria, hodi estabelese mekanizmu nebe’e transparentes no efikazes ba dezenvolvimentu Desportu ihaTimor, hodi halakon inisiativas individualiza­das nebe’e laiha planu, laiha objektivo ho mos laiha meta, atu buka hetan netik.

e. Komunidades no terseira idade/katuas-ferik

CNRT defende partisipasaun ONGs, nasionais no estranjeiras mos, iha dezenvolvimentu ba komunidades sira no respeita independênsia konaba sira nia aktus.

Maibe, CNRT, advoka mekanismu ida ba koordenasaun diak liu entre ONG sira ho Governu, atu labele halakon fali prinsipiu ida katak buat ida nebe’e sira iha hamu­tuk, hanesan alvu ba apoiu maka komuni­dade sira no populasaun tomak.

CNRT defende diálogu konstante ho ONGs, atu esforsu hirak nebe’e hala’o, komunidade sira labele hare’e fali nudar ‘projektus’ hodi sustenta deit timor oan lubun ida ka organizasaun internasional balu.

CNRT sei promove lasu kooperasaun oi-oin entre komunidade sira iha Timor-Leste ho komunidade husi pais sira seluk, hodi apoia kapasitasaun ba líder komuni­táriu sira no hodi fasilita komunikasaun no aktividade seluk tan ho sira nia maluk estranjeiru sira

CNRT advoka edukasaun komunitária, tuir étika konvivênsia sosial, tuir espíritu solidariedade no tuir métodu konaba de­bate ba solusaun problemas, atu komu­nidade tomak bele sente katak sira mos integradu iha laran.

CNRT sei promove sentidu responsabili­dade ba adultu sira hotu iha komunidade laran, ba joven no labarik sira, atu sira bele orienta tuir valores konaba respeitu ba ema nia vida no ba ema nia sasan, hodi asume prinsípius konaba tolerânsia, soli­dariedade no justisa.

CNRT defende katak tenki presta devida asistênsia ba sidadaun sira iha terseira idade/katuas-ferik, nebe’e, ho terus oi-oin iha tinan 24 nia laran, labele husik sira terus tan, tamba hamalaha,, tamba malirin, tamba moras no tamba moris iha izolamentu (dook husi ema hotu), iha tinan hirak nebe’e sira sei moris.

2. Polítika kona-ba rekursus não renováveis(labele halo foun fali)

CNRT advoka polítika ida mais sen­sata no realista ba utilizasaun resei­tas kona-ba explorasaun rekursus não renováveis. CNRT rejeita filozofia nebe’e hateten : ‘país kiak no povu ida iha mizéria (moris kiak rabat rai), maibe, loko an tamba iha osan barak rai hela, iha nasaun riku boot sira nia banku’.

CNRT le no percebe tiha ona, valor hi­rak nebe’e hodi halo sentensa oi-oin, maibe, mamuk hela kona-ba materia atu utilizaa ho rigor (loloos) reseitas hirak ne’e.

Ho deit Planu Estratéjku ida ba Dezen­volvimentu Nasional maka bele orienta utilizasaun, kontrolada no efisiente, ba reseita hirak ne’e, no bele garante planu seguru ida, kona-ba investimentu hodi hetan reseita foun. Ba ne’e, importante duni hanesan ‘kondisaun sine qua non’, maka transparência iha jestaun ba pros­esu ida ne’e no transparênsia ida ne’e bele iha deit, bainhira asuntu kona-ba rekursu natural oi-oin, labele sai fali asuntu exkluzivu ba governante sira no monopóliu ida ba polítiku sira nebe’e iha poder. Fundamental atu labele halo partidarizasaun mos ba asuntu ida ne’e, la’os deit iha organismu sira nebe’e hala’o servisu kona-ba materia ida ne’e, nune’e mos iha mekanismu kontrole sira nebe’e, liu-liu, obedese ba kriteriu kona-ba koñesimentu tekniku no profisional nian no nunka bele halo fali nomeasaun politika oi-oin.

CNRT defende katak iha nese­sidade hodi investe no hodi harii metin fundamentu ba konstrusaun nasional no, ba ne’e, tenke utiliza duni reseita hirak nebe’e mai husi petróleu.CNRT la’os kontra polítika poupansa, maibe politika poupansa tenki tuir nia regras , hodi haree ba tempu no ba prioridade oi-oin.

CNRT sei define, iha nia Pla­nu Dezenvolvimentu Nasional, priori­dade hirak ne’e, nebe’e tenki halo tuir, no sei define mos tempu no montante ba poupansa, ho planu investimentu ida nebe’e klaru konaba reseita hirak ne’e... hodi hetan fali reseita foun... ba ita nia jerasaun sira iha futuru

CNRT defende katak povu tenki koñese, ho klareza no profundidade, poli­tika hirak ne’e, tamba ne’e, dever Estadu nian duni, hodi informa loloos ba sidadaun sira, konaba asuntus estratejikus nasionais. No petróleu maka Asuntu ida Estratéjiku Nasional duni! No petróleu tenki sai hane­san Assuntu ida nebe’e pertense ba ita nia povu!

3. Urbanizasaun rural

CNRT hatene katak programa ida ne’e ema seluk bele haree hanesan fali programa ambisiozau ida. Bele nune’e duni no bele lae! Ambisiozu, karik hanoin katak buat hotu-hotu sei harii, tuir “modelu 2000 husi Banku Mundial hodi harii fali eskola sira, no ... hamrik nafatin to’o tinan ba tinan!

La’os ambisiozu, karik ita fiar metin katak povu, bainhira mobiliza halo didiak tamba nia hatene katak ne’e diak ba nia an, no ba nia oan sira hotu, nia sei la duvida atu part­sipa nafatin.

La’os ambisiozu, karik ita fiar metin ba for­sa vontade sidadaun sira nian.

La’os ambisiozu, karik ita hahu husi prin­sípiu katak prosesu dzsenvolvimentu país nian sei sai nafatin prosesu kontinuu ida konaba koreksaun, konaba ajustamentu hotu-hotu, konaba melhoria, nebe’e bele mai deit husi melhoria sientífika, téknica no profisional ba sosiedade tomak.

Tamba ne’e, la’os ambisiozu, wainhira ita hanoin katak programa dezenvolvimentu ida ne’e, propoen hodi garante, tuir padroens nebe’e hotu-hotu simu, direitu fundamental hotu ba sidadaun timor oan tomak hanesan : (uma diak ida, bee mos, eletrisidade, is­kola besik ba oan sira, klínika besik ba ko­munidade hotu, bele hetan informasaun ho regularidade, posibilidade hodi fahan sira nia produtu lokal sira no selu-seluk tan).

CNRT advoka katak ‘pro-poor policy’ tenki lori ba iha áreas rurais, la’os lori fali ba si­dade laran. No la’os lori kreditu sira maka populasaun sira bele halo diak liu tan sira nia moris, kolektivamente. No sei la ho “subvensaun publika”/subsidiu no fundu publiku oi-oin maka populasaun sira bele hetan bee, eletrisidade, fatin halimar ba la­barik sira no sira iha serteza katak, sira la­ lika mai to’o iha Dili atu hodi fahan sira nia produtu hotu..

CNRT defende katak tenki iha polítika ida, nebe’e sensata maibe, metin nian, hodi lori populasaun sira ses tiha husi moris iha nukleus izoladus nebe’e dook tebes husi servisu hirak nebe’e sira pre­siza liu. CNRT defende katak komuni­dade ida nebe’e bem organizada sei sai hanesan núkleu ida ba estabilidade país no sélula forte ida ba tesidu sosial nebe’e sei hametin liu tan Unidade Nasional.

CNRT kompromete-an hodi define polítika ida ne’e no hatene nanis kedan, katak sei hetan apoiu tomak husi povu... iha projektu bo’ot ida ne’e ba rekonstru­saun paíz nian, hahu husi aldeia no suku tomak, to’o iha sub-distritu no distritu hotu-hotu.

CNRT fiar katak ‘Uma diak ida ba famí­lia ida-ida, ho bee mos to’o ba ema hotu-hotu, iha eletrisidade iha uma ida-ida, es­kola ba labarik sira no alfabetizasaun ba adultu sira , iha prevensaun ba moras no iha edukasaun konaba saude no hahan’, buat hirak ne’e hotu maka nudar fatores importantes ba prosesu dezenvolvimentu nasional, nebe’e ema hotu presiza, liu-liu, komunidade rural sira.

4. Polítika Defeza no Seguransa

Foin terus hotu iha funu todan no naruk ida nia laran, nebe’e ezije ba povu sakrifisiu oi-oin, buat nebe’e povu agora hakarak liu, maka iha paz. Paz katak ambiente ida ho estabilidade, sig­nifika katak realidade sosial ida ne’ebe laiha konflitus, ki’ik ka boot nian.

Estadu nia dever maka atu pro­move estabilidade iha paíz’ laran, tamba nia dever bo’ot maka atu garante segu­ransa ba populasaun sira. Antes fulan Abril ho Maiu tinan ida ne’e, Estadu haluha tiha nia dever hodi garante se­guransa ba populasaun tomak. Garante seguransa la’os atu tau fali forsa sira iha terrenu ka haruka polísia sira tiru fali ema.

Forma diak liu ba Estadu atu garante seguransa maka: buka hatene kauzas ba posível dezestabilizasaun ida kona-ba realidade sosial ida ne’e, no re­sponde ba kauza hirak ne’e, hodi hala­kon tiha ka hodi buka hetan solusaun oi-oin.

Buat nebe’e akontese, iha fulan Abril no Maio, maka Estadu husik tiha instituisaun rua ne’ebe, tuir lei, iha kna’ar hodi garante seguransa ba popu­lasaun tomak, envolve-an fali direita­mente hodi hala’o dezestabilizasaun ba Paiz.

CNRT kompromete-an hodi kontinua nafatin ho politika ida kona­ba inovasaun (halo foun) ba PNTL, hodi halo sira sai profisional lolo’os, totalmente apartidária no merese duni atu hetan konfiansa husi ema hotu-hotu no husi komunidade tomak.

CNRT kompromete-an mos hodi hare’e fila fali polítika ida ba F-FDTL, hodi halo sira sai duni nudar Militar ne’ebe hatudu ezemplu diak ho sira nia komportamentu no hatudu pro­fisionalismu iha sira nia hahalok, la’os deit atu hola parte ativa iha rekonstru­saun paíz, nune’e mos hodi partisipa ho dignidade iha Misoens Internaion­ais, nudar kontributu ba Paz Mundial, ne’ebe sai hanesan povu tomak nia as­pirasaun.

5. Polítika Externa

CNRT entende katak paz iha país laran la limita ba esforsu in­ternu oi-oin hodi garante estabilidade, maibe, bele hetan deit, liu husi polítika externa amizade ho kooperasaun ida, tamba relasaun hotu entre povu ho povu maka dezempeña papel impor­tante..

CNRT propoen :

 • kontribui diak liu tan, iha desizaun hirak nebe’e ONU halo, ne’ebe lori povu mundu tomak ba hametin valor demokrátiku hotu-hotu konaba diá­logu, tolerânsia no paz, hodi nune’e signifika liu tan prezensa Timor-Leste nian iha Organização Mundial ida ne’e nia laran;
 • hametin liu tan polítika boa viziñansa ho paiz sira iha rejiaun no hodi pro­move lasu kooperasaun oi-oin ho na­saun hotu-hotu iha mundu laran, tamba kaer metin ba prinsípiu konaba re­speitu mútua no la mete iha assuntu internu Estadu ida-idak nian;
 • reforsa lasu amizade ho Indonézia no Austrália no hodi promove kooper­asaun ida bo’ot liu entre governu sira, entre povu tomak, entre komunidade hotu no entre seitor privadu iha rejiaun no iha mundu;
 • reforsa liu tan relasaun sira ne’ebe iha tiha ona ho paízes CPLP;
 • participa iha ASEAN, Forum Pasífiku Sul, ACP no APEC, hodi aumenta tan opor­tunidades kooperasaun, ba benefísiu povu Timor-Leste nian tomak;
 • adere ba prinsípius universais konaba di­reitus umanus, ne’ebe konsagra tiha ona iha Konvensornif Internasionais

source: mlp

Read 1115479 times Last modified on Friday, 05 December 2014 08:55
More in this category: Vizaun no Misaun »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

About us

Depois Presidente Fretilin Nicolau Lobato mate iha 31 Dezembro 1978, Funda­dor Fretilin no membru Comite Central Freti­lin ne’ebe salva a’an iha rai liur “ la iha tan mehi ba ukun a’an”. Tamba husi 31 Dezem­bro 1978 to’o 1983, iha tinan 5 nia laran, Fundador Fretilin lahatene los se mak bele hatutan funu ne’e. Mari Alkatiri hanesan mos fundador Fretilin ida, ba Jurnalista Timor Post iha dia 04 Janeiro 2010 hateten katak “wainhira rona katak Nicolau Lobato mate, ami dehan agora saida mak atu akontese, ami komesa hare senariu bara-barak se mak atu troka Nicolau Lobato..

Contact us

Informasi seputar kegiatan Partido CNRT, silahkan hubungi salah satu kontak di bawah ini:

 • Address : Dili Timor Leste

 • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone1 : +67078461438
  Phone2 : +67077846639